Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Snine, oznamuje svojím členom, že výročná členská schôdza našej organizácie sa uskutoční dňa 25.02.2024 so začiatkom o 09.00 hodine v miestnosti kinosály kultúrneho domu v Snine.
Program schôdze :
- Otvorenie
- Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
- Správa o činnosti výboru MO SRZ od poslednej schôdze
- Správa o finančnom hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
- Správa o činnosti rybárskych stráži za rok 2023
- Správa disciplinárnej komisie za rok 2023
- Správa kontrolnej a revíznej komisie
- Plán hlavných úloh na rok 2024
- Prestávka
- Diskusia
- Návrh na uznesenie
- Ukončenie schôdze a vylosovanie cien za účasť na schôdzi

Výbor MO SRZ Snina :